Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2015/003216

04.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín spoločnosťou MBM - GROUP, a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo v k.ú. Oravská Polhora, z dôvodu výstavby kananlizácie v rámci projektu " Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2"