Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MZ-OSZP-2014/10922-Mu

26.09.2014

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemkov parc. č. KN C 3809/6 a 4498/24 k. ú. Sučany, lokalita Veľká Hrabina na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra.

    Žiadateľka: Anna Jaroňová, Sučany.

 

Možnosť doručenia písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konani trvá do 03. 10. 2014.