Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/9930-Mu

22.05.2019

Obmedzenie lesohospodárskych činností z titulu zabezpečovania ochrany hlucháňa hôrneho na území Národného parku Veľká Fatra v okrese Martin na pozemkoch obhospodarovaných subjektom: Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 29. 05. 2019.

Prihlásiť sa do konania je možné na adresu Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo na e-adresu: