Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/7981

04.04.2019

Konanie vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia vo veci pasenia, napájania, preháňania a nocovania oviec a hovädzieho dobytka na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra v k. ú. Nolčovo (okres Martin) v zmysle ustanovenia § 89 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.

Žiadateľ: Samostatne hospodáriaci roľník Ľubomír Dubovec, Turany.

Prihlásiť sa do konania je možné v termíne do 11. 04. 2019 na adresu Okresného úradu Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, Martin alebo na email: