Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/6004

20.02.2019

Konanie vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (§ 6 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

Lokalita zásahu - pozemok parc. č. CKN 6965/1 v k. ú. Martin.

Žiadateľ: Hplus, a. s., Kollárova 73, Martin ako splnomocnenec pre OZ Chatová osada Gladiola, Martin.

Termín možnosti prihlásenia sa do konania končí 27. 02. 2019.

Do konania je možné prihlásiť sa aj elektronicky na adrese: