Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/17398-Mu

30.10.2019

Konanie vo veci vydania súhlasu na zriadenie a prevádzkovanie chovnej stanice (§ 45 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p.).

Žiadateľ: Spoločnosť pre vzdelávanie a environmentálnu výchovu, Nolčovo 47, okr. Martin.

Prihlásenie sa do konania je možné na adresu Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo na e-mail: v termíne do 08. 11. 2019.