Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/15220-Mu

13.09.2019

Konanie vo veci vydania súhlasu na umiestnenie reklamnej tabule na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra v k. ú. Šútovo [§ 13 ods. 2 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny], lokalita Šútovská dolina.

Žiadateľ: Oliver Mitlík - Goral, Liptovský Mikuláš.

Prihlásenie do konania je možné na adrese Okresného úradu Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie alebo e-adrese: a to v termíne do 20. 09. 2019.