Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/15091

10.09.2019

Konanie vo veci stanovenia nápravných opatrení v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vo veci poškodenia biotopov v lokalite "Zrazy" v k. ú. Nolčovo v súvislosti s približovaním drevnej hmoty po vykonanej ťažbe.

Do konania je možné prihlásiť sa na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo na e-adresu: v termíne do 17. 09. 2019.