Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/017276

29.10.2019

Číslo konania: OU-MT-OSZP-2019/017276

 

Predmet konania: žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce Sučany, na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra, kde platí 2. stupeň ochrany.

 

Žiadateľ: Ing. Katarína Fiolek

 

Dátum zverejnenia informácie: 29. 10. 2019

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní:

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (t. j. do 06. 11. 2019)

buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

alebo elektronicky na adresu: