Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/008760

25.04.2019

Číslo konania: OU-MT-OSZP-2019/008760

Predmet konania: žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 432/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, umiestnenie stavby a iného zariadenia na ich ochranu - na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma.

Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo „SNP“, Sklabiňa 153, 038 03  Sklabiňa

Dátum zverejnenia informácie: 25. 04. 2019

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní:

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (t.j. do 03. 05. 2019)

buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

alebo elektronicky na adresu: