Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/004698

07.02.2019

Konanie vo veci vydania súhlasu na aplikáciu chemických látok na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra v súvislosti s odstraňovaním inváznych druhov rastlín [§ 7b a § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, Banská Bystrica.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 14. 02. 2019.

Prihlásenie je možné uskutočniť aj na e-mailovej adrese: