Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2018/9385

05.06.2018

Vydanie súhlasu na oplotenie pozemkov parc. č. CKN 3130 a 3127 v k. ú. Turany nachádzajúcich sa v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra. Dôvodom oplotenia je ochrana hospodárskych zvierat.

Žiadateľ: Samostatne hospodáriaci roľník Mgr. Dušan Kričko, Turany.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 12. 06. 2018.

Prihlásenie je možné vykonať aj elektronicky na adresu: