Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/7388-Mu

21.04.2017

Konanie vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu Lk1 - Nížinné a podhorské kosné lúky, kód NATURA 6510 (§ 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) v súvislosti s výstavbou chaty na pozemku parc. č. CKN 6965/6 v k. ú. Martin.

Žiadateľ: Ing. Ján Hlavaj, Martin.

Termín prihlásenia sa do konania končí 28. 04. 2017.

Na prihlásenie sa do konania použite e-mailovú adresu: