Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/5443

20.03.2017

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku parc. č. CKN 1487/3 v k. ú. Šútovo nachádajúceho sa mimo zastavaného územia obce v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra [§ 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny].

Žiadateľ: Vladimír Dutka, Šútovo.

Termín na prihlásenie sa do konania končí 27. 03. 2017.

Na elektronické prihlásenie sa do konania použite adresu: .