Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/2866

15.02.2017

Oznámenie o začatí konania z vlastného podnetu [§ 89 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny] vo veci zrušenia rozhodnutia č. OU-MT-OSZP-2015/4228-Mu zo dňa 29. 04. 2015, ktorým bol vydaný súhlas na pasenie hospodárskych zvierat na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra pre SHR Branislava Vyletela. 

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 22. 02. 2017.