Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/13437-Mu

20.09.2017

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku mimo zastavaného územia obce na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra, pozemky parc. č. CKN 1070/1 a 1070/2 v k. ú. Šútovo.

Žiadateľ: Ján Calík, Šútovo.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 27. 09. 2017.

Na prihlásenie sa do konania je možné použiť adresu: