Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2017/014464-Mu

16.10.2017

Vydávanie súhlasu na oplotenie pozemkov v 2. stupni ochrany (ochranné pásmo Národného parku Malá Fatra) parc. č. CKN  680/14, 680/15, 680/16 a 680/12 v k. ú. Turčianske Kľačany (EKN 684).

Žiadateľ: Vladimír Holúbek ml., Turčanske Kľačany

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 23. 10. 2017.

Na elektronické prihlásenie je možné použiť adresu: