Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2016/5840-Mu

23.03.2016

Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku parc. č. CKN 2020/2 k. ú. Lipovec z dôvodu realizácie stavby: "ZS a RR bod Lipovec, anténny systém plánovaný na novopostavenom stožiari spoločnosti Slovak Telekom, a. s" v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Žiadateľ: Statel, spol. s r. o., Kollárova 85, Martin.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 01. 04. 2016.

Pri elektronickej komunikácii používajte adresu: