Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2015/9664-Mu

21.07.2015

Vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu Smrekové lesy čučoriedkové Ls9.1 v lokalite Martinské hole v súvislosti s výstavbou 3 rekreačných chát na pozemku parc. č. KN C 1285/22 k. ú. Záturčie.

Žiadateľ: Ing. Ján Chovanec, S. Bibzu 4736/6, Martin.

Termín prihlásenia sa do konania končí 28. 07. 2015.