Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2015/5281-Mu

30.03.2015

Predĺženie platnosti rozhodnutia ŽP-2013/1038-OPaK-Mu zo dňa 17. 05. 2013 vo veci pasenia, napájania, preháňania a nocovania hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení ... na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra [13 ods. 2 písm e) zákona o ochrane prírody a krajiny] a na pozemnú aplikáciu hnojív na území OP NP Veľká Fatra [§ 13 ods. 2 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] v k. ú. Podhradie a Konské.

Žiadateľ: Agrospol Podhradie, družstvo, 1. mája 194/61, Podhradie.

Lehota na príhlásenie sa do konania končí 08. 04. 2015.