Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2015/3551-Mu

13.02.2015

Predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-MT-OSZP-2014/6093-Mu, zo dňa 20. 06. 2014, ktorým bol vydaný súhlas na umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia v súvislosti s pastvou koní na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra, k. ú. Nolčovo.

Žiadateľ: Ján Žitniak, Oravský Podzámok.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 20. 02. 2015.