Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2014/11561-Mu

14.10.2014

Konanie vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopov európskeho a národného významu v súvislosti s realizáciou stavby: "IBV PARK" v k. ú. Záturčie a k. ú. Martin.

      Žiadateľ: Hplus, a. s. Kollárova 73, Martin.

Lehota na možnosť prihlásenia sa do konania končí 21. 10. 2014.