Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2014/11560-Mu

14.10.2014

Konanie vo veci vydania súhlasu na zasahovanie do biotopov európskeho a národného významu v súvislosti s realizáciou stavby: "IBV HÁJ" v k. ú. Záturčie.

     Žiadateľ: Hplus, a. s., Kollárova 73, Martin.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 21. 10. 2014.