Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/7918-CEN

13.06.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín pre LESY SR š.p., OZ Lipt. Hrádok, na parcelách č. KN-C 10148, 10129/1, 10132/1, 10132/2, 10133, 9842 (LV 1039) vedené v KN ako trvalý trávny porast, lokalita Parčík, Vyšný Chmelienec, Nižný Chmelienec, v k.ú. Východná, na území Národného parku Nízke Tatry z dôvodu realizácie projektu „Spoločne za zachovanie a obnovu biodiverzity karpatských horských ekosystémov obnovy lúčnych spoločenstiev na plochách, ktoré sú funkčne zaradené ako plocha – lúčky pre zver, ostatné plocha alebo trvalé trávne porasty