Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/3611-CEN

05.03.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zabazpečenia elektrických vedení technickými opareniami zabraňujúcimi usmrcovaniu vtákov pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s., v k.ú. Krmeš, Sokolče, Gôtovany