Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/2679-CEN

14.02.2019

Súhlas pre TMR a.s.,na výrub drevín na parcele č. KN-C 2926/55; 2626/230; 2926/231, 2926/267, 2926/229, 2926/236 vedených v KN ako zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Demänovská Dolina, z dôvodu stavby " Polyfunkčný komplex Centrum1" .