Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/06749-Pa

17.05.2019

Žiadosť Mgr. art. Kristíny Tormovej, Bratislava o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na výrub 15 ks drevín (smrek obyčajný) rastúcich na parcele č.KN-C 10587/1 (KN-E 10587/1), druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Pribylina, extravilán obce Pribylina, vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.