Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/00432-Pa

24.01.2019

Zabezpečenie ochrany biotopu chráneného druhu živočícha hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) a tetrova hoľniaka (Lyrusus tetrix) v lesných porastoch v LC Liptovský Mikuláš 2, ktorých obhospodarovateľom je Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci, pozemkové spoločenstvo, Jalovec, 032 21 Bobrovec, IČO 30 229 006.