hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2018/11555-Pa

Žiadosť Pozemkového spoločenstva Háj Pavlova Ves, 032 21 Bobrovec, IČO 42060176 o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na výrub drevín na parcele č.KN-C 59/3 (KN-E 1234), druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Babky.