Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/11555-Pa

06.11.2018

Žiadosť Pozemkového spoločenstva Háj Pavlova Ves, 032 21 Bobrovec, IČO 42060176 o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na výrub drevín na parcele č.KN-C 59/3 (KN-E 1234), druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Babky.