Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/11175-Pa

02.11.2018

Žiadosť Ing. Miroslava Haviara, Lackova 19, 841 04 Bratislava doručenej prostredníctvom Obce Pribylina dňa 18.10.2018, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na výrub 39 ks drevín rastúcich na parcele č.KN-C 10309/51, druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Pribylina, vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.