Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/10691-Pa

05.10.2018

Žiadosť Ing. Juraja Halahiju, Východná 383, 032 32 Východná  o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na výrub drevín na parcelách č.KN-C 11259/11,1, druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Pribylina, vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.