Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/2535-Ku

20.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín a 200 m2 krovín na parcele č.KN-E 10809/502, druh pozemku trvalé trávne porasty (KN-C 11273) v k.ú. Pribylina vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. Žiadateľ Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná.