Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/12732-Ku

07.11.2017

Žiadosť Jaroslava Brezinu, Kukučínova 1274/2, 031 01 Liptovský Mikuláš doručenej dňa 06.11.2017, o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín na parcele č.KN-C 10587/13, druh pozemku (trvalé trávne porasty) v k.ú. Pribylina vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.