Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/12157-Ku

24.10.2017

Žiadost Mgr. Eleny Muríňovej, Lisková 321, 034 81 Lisková doručenej dňa 18.10.2017, o vydanie súhlasu na výrub 8 ks drevín na parcele č.KN-C 10621/84, druh pozemku (trvalé trávne porasty) v k.ú. Pribylina vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.