Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/12156-Ku

24.10.2017

Žiadosti Ing. Karola Česala, Montua 5, 934 01 Levice doručenej dňa 18.10.2017, o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín na parcele č.KN-E 10587/1, druh pozemku trvalé trávne porasty (KN-C 1536/7) v k.ú. Pribylina, vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.