Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/12008-CEN

23.10.2017

Súhlas na zásah do biotou  súvisiaci so stavbou „Súbor stavieb stavebných objektov Lúčky – Demänovská Dolina, lokalita L a L2 – plocha rekreácie a športovej vybavenosti“ na parcelách KN-C 2944/85, 2941/6 a 2941/23 v k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina pre Urbár a komposesorát pozemkové spoločenstvo Iľanovo, Iľanovksá 54/53, 031 01 Liptovský Mikuláš