Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/11040-Ku

22.09.2017

Žiadosť Urbárskeho spolku vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo 032 42 Vavrišovo 307, IČO 30233046 doručenej na tunajší úrad dňa 21.09.2017 o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok (repelentu) Cervacol extra pri lesoochranárskej činnosti v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. v kompetenčnom území Tatranského národného parku, kde platí 3. stupeň územnej ochrany, JPRL 1381, 382, 386, 387b, 429, 430, 435, 436, 437, 438a, 438b, 443a, 455, 456, 457, 458a, 458b, 458c, 458d, 459, 483, 484, 485, 489, 490b, 491a, 491b, 492a, 493, 495b, 496, 497, 503, LHC Račková, k.ú. Jamník.