Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/07719-Ku

20.06.2017

Žiadosť Pozemkového spoločenstva Bývalí urbarialisti obce Východná, Východná 88, 032 32 Východná, IČO 00629588 o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp., v kompetenčnom území Tatranského národného parku, JPRL 1003 B 4, 1004 3, 1005 A 3, 1005 B 2 (LHC Račková – Lipt. Mikuláš), na časti parcely KN-E 8458/3 k.ú. Východná.