Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/10719-Ku

06.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok (repelentov) Cervacoll extra a Morsuvin, podľa § 13, ods. 2, písm h) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody, na území ochranného pásma Tatranského národného parku,  JPRL 456A, 456C, 457, 459B, 451B, 449, 447, 445B, 445C, 465A, 466A, 467, 469A, 469B, 470, 679, 677, 678, 676, 674A, 17A, 17B, 20A, 20B, žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici