Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2014/7997-CEN

25.09.2014

Vydanie súhlasu na výrub stromov na parcele č. KN-C 2984, 2985/1, 3010, 3014, vedenej v KN ako zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Partizánska Ľupča, na území Národného parku Nízke Tatry, pre žiadateľa  Detská ozdravovňa Železnô, 032 15 Partizánska Ľupča,z dôvodu ohrozenia zdravia a majetku v areáli ozdravovne .