Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2013/00219

15.10.2013

Vydanie súhlasu pre Ing. Františka Staša a Janku Stašovú, 034 72 Liptovská Lúžna č.47 na výrub stromov na parcele č. KN-E 5023 (KN-C 2954) vedenej v KN ako trvalý trávny porast, v k.ú. Partizánska Ľupča na území Národného parku Nízke Tatry.