Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/00430-Pa

01.10.2019

Zabezpečenie ochrany biotopu chráneného druhu živočícha hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) a tetrova hoľniaka (Lyrurus tetrix) v lesných porastoch č. JPRL 133a0, 133b0, 136 0, 137 0, 153a0, 153b0, 154a0, 154c0, 155a0, 155c0, 157a0, 158a0, 158b1, 158b2, 159 0, 160a0, 160b0, 162 0, 166 0, 168 0, 170a1, 170a2, 170b0, 174 0, 176 0, 177 0, 178a0, 135, 134, 125, 119a, 126, 132a, 132b, 132c, 133a, 133b, 136 a 137 v LHC Liptovský Mikuláš, LC Liptovský Mikuláš 2, ktorých obhospodarovateľom je Urbariát pozemkové spoločenstvo obce Trstené, Trstené, 032 21 Bobrovec, IČO 42346312.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie buď písomne na adresu Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo elektronicky bez autorizácie podľa osobitného predpisu na adresu: erika.pajunkova@minv.sk s potrebou doplnenia v zmysle § 19 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní.