Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

A/2013/00774-CEN

27.03.2013

Žiadosť Ing. Františka Staša a Janky Stašovej, 034 72 Liptovská Lúžna č.47 o vydanie súhlasu na výrub stromov na parcele č.KN-E 5023 (LV 1387) vedenej v KN ako trvalý trávny porast, v k.ú. Partizánska Ľupča na území Národného parku Nízke Tatry