Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-CA-OSZP-2019/010983

09.08.2019

Žiadosť  o súhlas na zásah do biotopov podľa § 6 ods.2 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení  v k.ú. Staškov (p. CKN č. 2552/10 a 2552/12), žiadateľ: JAP, s.r.o. Staškov 1040 v zastúpení Structing, s.r.o., Dubie 112, Kys. Nové Mesto