domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Princíp komplementarity

 

Návod pre potenciálnych žiadateľov LIFE+ na uplatnenie princípu „komplementarity“

Úlohou nástroja LIFE+ nie je poskytovať podporu na akýkoľvek projekt, ale špecifickú podporu pri tvorbe a implementácii environmentálnej politiky a legislatívy Spoločenstva v oblasti životného prostredia, predovšetkým cieľov 6. akčného environmentálneho programu a z neho vyplývajúcich tematických stratégií a projektov s európskou pridanou hodnotou. Každý žiadateľ je povinný sa v projekte zaručiť, že celý projekt alebo jeho jednotlivé aktivity nie je možné financovať aj z iných nástrojov spoločenstva. Znamená to, že projekt musí byť preskúmaný z hľadiska princípu „komplementarity“. Princíp komplementarity definuje článok č. 9 Nariadenia, kde sa hovorí: “LIFE+ nemôže financovať opatrenia, ktoré spadajú pod kritériá oprávnenosti financovania alebo získania pomoci z iných finančných nástrojov Spoločenstva“. To znamená, že projekt financovateľný z iného finančného nástroja dostupného v danom členskom štáte, má uprednostniť práve tento finančný nástroj. LIFE+ by mal financovať iba tie projekty, ktoré nie sú oprávnené na financovanie z iných fondov. Teda mal by byť iba doplnkovým fondom.
Pre tieto účely si musí žiadateľ preveriť, či jeho projekt alebo niektorú z aktivít projektu nie je možné financovať z iných nástrojov spoločenstva. Na Slovensku hlavne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a z Kohézneho fondu, ktoré sú reprezentované operačnými programami uvedenými v nasledujúcom texte.
Pre programové obdobie 2007 – 2013 bolo v rámci Národného Strategického Referenčného Rámca (NSRR) schválených 11 operačných programov. Z týchto jedenástich operačných programov sa 7 zameriava aj do oblastí súvisiacich so zlepšovaním životného prostredia a jeho ochrany.
Okrem toho Ministerstvo pôdohospodárstva SR vypracovalo dva dokumenty financované z dvoch ďalších fondov – Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD). Sú to Operačný program Rybné hospodárstvo a Program rozvoja vidieka, ktorých podporované aktivity vo veľkej miere súvisia s ochranou životného prostredia.
Tento článok je pomôckou pre potenciálnych žiadateľov z programu LIFE+, aby sa mohli zorientovať sa vo veľkom množstve priorít jednotlivých operačných programov. Neobsahuje však vyčerpávajúci zoznam informácií. Každý žiadateľ by si mal vzhľadom na zameranie projektu prečítať príslušné kapitoly priorít jednotlivých operačných programov.

Operačný program Životné prostredie (OP ŽP) – MŽP SR
Webstránka: www.opzp.sk
Kontakty: Ministerstvo životného prostredia SR, , Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor riadenia programov, Tel.: 02/5956 2315,
02/5956 2434
Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) Slovenskej agentúry životného prostredia: www.repis.sk, Odbor riadenia REPIS, Tel.: 051/7480 115
Operačný program Životné prostredie (OPŽP) predstavuje hlavný zdroj prostriedkov pre aktivity zamerané na ochranu životného prostredia. Obsahuje 5 prioritných osí:
Prioritná os č. 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Prioritná os č. 2 Ochrana pred povodňami
Prioritná os č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo
Prioritná os č. 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Oprávnení žiadatelia: široké spektrum žiadateľov z verejného aj súkromného sektoru. Konkrétne typy žiadateľov sú definované v Programovom manuáli OPŽP.

Operačný program Bratislavský kraj (OP BK) – MPRV SR
Webstránka:www.opbk.sk
Kontakt: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Operačný program Bratislavský kraj je zameraný na podporu aktivít iba v Bratislavskom kraji. Keďže z OP ŽP nie je možné v dvoch z piatich prioritných osí (prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy a prioritná os 5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny) podporovať projekty uskutočňované na území Bratislavského kraja, je možné na podporu niektorých z nich využiť práve OPBK.

Prioritná os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel:
1.1.1. príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí vo vybraných oblastiach mesta Bratislava – obnova fyzického životného prostredia – obnova spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov, zlepšovanie energetickej účinnosti budov, rekonštrukcia a modernizácia napojení stavieb na inžinierske siete v zmysle stavebného zákona;
1.1.2. samostatne dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel – obnova a rozvoj fyzického životného prostredia sídel Bratislavského kraja. Podporované aktivity:

1.1.3. zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu, vrátane území NATURA 2000vytvorenie podmienok na využitie prírodných lokalít a sídel pre zodpovedajúce formy cestovného ruchu prostredníctvom projektov zameraných na:
Oprávnení žiadatelia: sídla Bratislavského kraja, v niektorých aktivitách aj združenia miest a obcí, Bratislavský samosprávny kraj.

Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfer:
2.1.1. Podpora tvorby a zvádzania inovácií a technologických transferov v MSP – štúdie technickej realizovateľnosti, projekty v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (zameraného aj na environmentálne vhodnejšie technológie), podpora pilotných projektov a programov na implementáciu nových technológií na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov;
2.1.2. Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP – projekty zavádzania progresívnych technológií a poznatkov do MSP s cieľom zníženia energetickej a materiálovej náročnosti, výstavba zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, najmä malých vodných elektrární, zariadení na energetické využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu biopalív, tepelných čerpadiel, ktorých chladiaci systém nesmie obsahovať tzv. “tvrdé“ freóny, zariadení na využitie slnečnej energie, geotermálnej energie a veternej energie;
2.1.3. Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP – projekty zamerané na predchádzanie vzniku znečistenia ovzdušia alebo zníženia emisií do ovzdušia z jestvujúcich zdrojov znečisťovania, podpora projektov zavádzania progresívnych technológií umožňujúcich znižovanie emisií v MSP, projektov zavádzania inovatívnych technologických procesov obmedzujúcich využitie organických rozpúšťadiel (napr. vodou riediteľné farby, laky a lepidlá);
2.1.4. Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality

Oprávnení žiadatelia: malí a strední podnikatelia.

Regionálny operačný program (ROP) – MPRV SR
Webstránka:www.ropka.sk alebo www.land.gov.sk
Kontakt: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, Odbor realizácie programov regionálneho rozvoja, Oddelenie riadenia programov, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania, opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, skupina aktivít: rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení – napr. podpora intervencií do stavebných objektov základných škôl v póloch rastu a všeobecných stredných škôl a špeciálnych typov škôl. Intervencie musia zohľadňovať trvalú udržateľnosť životného prostredia a zameriavať sa na znižovanie energetickej náročnosti budov (realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa, výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov);
Prioritná os 2 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, opatrenie 2.1 Infraštruktúry sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, skupina aktivít: rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení – intervencie do stavebných objektov zamerané na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu, podpora aktivít na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných užívateľov a zníženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky budov, podobne ako v prioritnej osi 1;
Prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, a infraštruktúra cestovného ruchu, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – intervencie do stavebných objektov zamerané na odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu (mestské knižnice, galérie, múzeá), zníženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky budov s ohľadom na špecifiká nehnuteľných kultúrnych pamiatok, podpora kultúrno-poznávacích trás a podpora mestského kultúrneho turizmu v oblastiach zadefinovaných ako územia s medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej kategórie, podpora doplnkových aktivít zameraných na propagáciu regiónov a stredísk cestovného ruchu, podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu (parkoviská, cyklotrasy, orientačné tabule, chodníky, verejné sociálne zariadenie, odpočívadlá, lyžiarskej bežecké trasy a pod.;
Prioritná os 4 – Regenerácia sídel, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídel, opatrenie 4.2 Infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb – integrované stratégie rozvoja mestských oblastí, intervencie realizované v súvislosti s obnovou fyzického životného prostredia v obciach bez štatútu mesta so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami, úprava verejných priestranstiev a prvkov zelene, výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení, výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás, rekonštrukcia mostov a lávok, úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach obcí a miest výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít, opodstatnená rekonštrukcia inžinierskych sietí (vodovodov a kanalizácií) a to výlučne v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít, obnova bytových domov – zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov záchrannej služby a doplnenie materiálno-technického vybavenia o výkonné čerpadlá a ostatné príslušenstvo povodňovej záchrannej služby.
Oprávnení žiadatelia: obce a mestá, mestské časti v meste Košice, vyššie územné celky, orgány ústrednej štátnej správy ako zriaďovateľ múzeí, nepodnikateľský súkromný sektor – neziskové organizácie, občianske združenia, cirkvi.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) – MH SR
Web stránky: http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s
Kontakty: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 tel.: 02/48541226 e-mail:
Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, pod opatrenie 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov – aktivity s dosahom na zníženie znečistenia životného prostredia:
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie registrované na území SR.
Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch– aktivity s dosahom na zlepšenie životného prostredia:
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR.
Prioritná os 2 Energetika, Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike– aktivity súvisiace s problematikou životného prostredia:
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie registrované na území SR.
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetických úspor:
Oprávnení žiadatelia: obce a mestá, Slovenská energetická a inovačná agentúra.
Prioritná os 3 Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu:
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie registrované na území SR.

Operačný program Vzdelávanie (OP V) – MŠ SR
Webstránka: www.asfeu.sk
Kontakt: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, tel.: 2/6925 2296, e-mail:

Prioritná os č. 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie č. 1.1 Premena tradičnej školy na modernú – skupiny aktivít, ktoré môžu zahŕňať aj environmentálne vzdelávanie:

A v nich sa môžu realizovať aktivity:

Opatrenie č. 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti– podpora environmentálneho vzdelávania a environmentálneho výskumu a vývoja:

Konkrétne aktivity:
Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania – environmentálne vzdelávanie:
Prioritná os č. 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, Opatrenie č. 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít– podporované aktivity môžu zahŕňať aj environmentálne vzdelávanie týchto komunít.
Opatrenie č. 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami– vzdelávacie aktivity pre tieto skupiny obyvateľstva môžu zahŕňať aj environmentálne vzdelávanie.
Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, Opatrenie č. 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj– podobne ako priorita 1 iba pre Bratislavský kraj. Každá z podporovaných aktivít, môže zahŕňať aj prvok environmentálneho vzdelávania.
Opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania

Oprávnení žiadatelia sú pre každé opatrenie špecifickí, všeobecne:
Verejný sektor: organizácie priamo riadené MŠ SR, regionálna a miestna štátna správa a samospráva, štátne základné školy, štátne stredné školy, verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, štátne špeciálne školy, štátne vzdelávacie inštitúcie, školské zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie štátu, rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí (vrátane základných a stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC), ústredné orgány štátnej správy, štátna správa v školstve, základné umelecké školy
Súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci: profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory, účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností, zriaďovatelia cirkevných a súkromných škôl, mimovládne organizácie, inštitúcie súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, mikro, malé a stredné podniky, veľké podniky, cirkevné a súkromné školy (vrátane špeciálnych), súkromné vysoké školy, súkromné vzdelávacie inštitúcie, cirkevné a súkromné školské zariadenia, fyzické alebo právnické osoby


Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) – MPSVR SR
Webstránka:www.sia.gov.sk
Kontakt: Sociálna implementačná agentúra, Špitálska 6, 816 43 Bratislava, tel.: 02/5975 3513, fax: 02/ 5975 3523, e-mail:
Prioritná os č. 1 Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie č. 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti – vytvorenie miest súvisiacich s ochranou životného prostredia:
Opatrenie č. 1.2 „Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania – na trhu práce aj v environmentálnej oblasti:
Prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity - aktivity môžu mať aspekt pestovania vzťahu k životnému prostrediu, v ktorom komunity žijú:
Prioritná os č. 3 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v Bratislavskom kraji SK – aktivity podobné ako v prioritách 1 a 2 ale v Bratislavskom kraji. Environmentálne zameranie môžu mať tieto skupiny aktivít:
Oprávnení žiadatelia: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a mestá, združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie, občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, zamestnávatelia - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie .

Operačný program Výskum a vývoj (OP VV) – MŠSR
Webstránka: www.asfeu.sk
Kontakt: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, tel.: 2/6925 2296, e-mail:
Vo všetkých prioritných osiach sa dajú pripraviť projekty zamerané na vedu a výskum v oblasti životného prostredia:
Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja
Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl
Oprávnení žiadatelia:
Verejný sektor: verejné vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých škôl), verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj, regionálna a miestna samospráva, regionálna a miestna štátna správa, Slovenská akadémia vied a jej ústavy, organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, štátne vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých škôl)
Súkromný sektor: fyzické a právnické osoby podnikajúce podľa obchodného a živnostenského zákona, profesijné organizácie, asociácie a komory, súkromné vysoké školy (vrátane technologických inkubátorov vysokých škôl a vedecko-technologických parkov vysokých škôl), mimovládne organizácie výskumu a vývoja

Program rozvoja vidieka (PRV) – MP SR
Web stránka: www.apa.sk
Kontakt: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 Bratislava tel: 02/52733800, e-mail:
V tomto operačnom programe sa väčšina opatrení a aktivít dá realizovať aj environmentálnym spôsobom. Z nich sú uvedené v tomto článku iba vybrané aktivity.
Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Opatrenie Modernizácia fariem:

Oprávnení žiadatelia: Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe
Opatrenie: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva:
Oprávnení žiadatelia v prípade spracovania poľnohospodárskych produktov: fyzické a právnické osoby (mikropodniky, malé a stredné podniky) podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby (okrem rybích produktov).
Oprávnení žiadatelia v prípade spracovania lesných produktov: fyzické a právnické osoby (mikropodniky) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním, fyzické a právnické osoby (mikropodniky) poskytujúce služby v lesníctve a ťažbe dreva.

Opatrenie: Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva:

Oprávnení žiadatelia: obvodné pozemkové úrady zodpovedné za pozemkové úpravy, MPSR.

Opatrenie : Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov:

Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi.

Opatrenie: Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
Toto opatrenie je zamerané na podporu ďalšieho vzdelávania a informačných činností pre farmárov a lesníkov v oblasti opatrení a systémov hospodárenia šetrných k životnému prostrediu (napr. ekologické poľnohospodárstvo, agro-environmentálne opatrenia), hospodárenie na územiach s vysokou prírodnou hodnotou, rozvoji dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat.
Vzdelávacie aktivity (napr. semináre, kurzy, školenia) môžu byť tematicky zamerané na:

Oprávnení žiadatelia: inštitúcie pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania a v predmete svojej činnosti majú vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory).

Opatrenie: Využívanie poradenských služieb
Cieľom tohto opatrenia je pomôcť poľnohospodárom, vlastníkom a obhospodarovateľom lesov lepšie riadiť svoje podniky predovšetkým z hľadiska udržateľnosti v ekologickom zmysle slova. Predmetom poľnohospodárskeho poradenstva nie je zavádzanie nových noriem, ale podobne ako v prípade auditu, individuálne posúdenie správnosti hospodárenia podniku v tomto prípade však predovšetkým z hľadiska zákonných požiadaviek na riadenie (statutory management requirements), dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok. Poskytnuté poradenstvo môže napríklad zahŕňať evidenciu pohybu materiálu týkajúcu sa osív vrátane ich ošetrenia, aplikácie umelých hnojív (množstvá a čas), výnosov, skladovania plodín a pozberovej úpravy, predanej produkcie, rotácie plodín, prípravkov na ochranu rastlín, krmív, liečenia, veterinárneho ošetrenia, ustajňovacích a manipulačných zariadení pre zvieratá alebo uskladňovanie hnoja. Podobne ako pri audite firiem sa zavedie správna prax a evidencia overená externými odborníkmi.
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve.

Os 2 – Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Opatrenia zamerané na trvaloudržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy
Opatrenie: Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach
Cieľom opatrenia je zabezpečiť pokračovanie poľnohospodárstva v znevýhodnených oblastiach prostredníctvom zachovania a podpory udržateľných systémov hospodárenia, ktoré rešpektujú ochranu životného prostredia a charakter krajiny prostredníctvom aktivít zameraných na:

Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Opatrenie: Platby v rámci sústavy Natura 2000 a platby súvisiace so smernicou 2000/60/ES:
Cieľom opatrenia je pomôcť poľnohospodárom pri riešení špecifického znevýhodnenia vyplývajúce z implementácie smerníc pre sústavu NATURA 2000 a rámcovej smernice pre vodnú politiku prostredníctvom trvalo udržateľného využívania poľnohospodárskych území s vysokou prírodnou hodnotou a ochranou a zlepšením stavu vodných zdrojov.
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Opatrenie: Agro-environmentálne platby
Cieľom opatrenia je realizovať poľnohospodárske výrobné postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia, krajiny, prírodných zdrojov, ktoré sú nad rámec príslušných povinných noriem. Konkrétne budú podporované:

Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy:
Opatrenie: Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
Cieľom opatrenia je posilniť ekologickú stabilitu krajiny a prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia a biodiverzity pri udržateľnej využiteľnosti zdrojov vidieka. Uprednostniť zalesňovanie orných pôd zmiešanými drevinami pre zabezpečenie stability
a ochrany územia poškodeného vodnou eróziou, zosunmi pôdy, záplavami.
Oprávnení žiadatelia: vlastník alebo nájomca poľnohospodárskej pôdy; združenie vlastníkov alebo nájomcov pôdy s právnou subjektivitou.
Opatrenie: Platby NATURA 2000 – lesná pôda
Cieľom opatrenia je pomôcť súkromným vlastníkom lesov a ich združeniam pri riešení špecifického znevýhodnenia vyplývajúce z implementácie smerníc pre sústavu NATURA 2000 (5.stupeň ochrany) a zabezpečiť obhospodarovanie lesných pôd na územiach NATURA 2000 – spadajúcich do 5. stupňa územnej ochrany podľa podmienok stanovených pre podporu.
Oprávnení žiadatelia: súkromní vlastníci lesov a ich združenia s právnou subjektivitou

Opatrenie: Lesnícko – environmentálne platby
Cieľom opatrenia je realizovať lesnícke výrobné postupy zlučiteľné s ochranou a zlepšením životného prostredia, ktoré sú nad rámec príslušných povinných noriem prostredníctvom: zlepšenia biodiverzity lesov; ochrany vtáčích území a zachovania lesných ekosystémov s vysokou prírodnou hodnotou.
Podpora by mala poskytovať súkromným vlastníkom lesov a ich združeniam úhradu straty príjmu a dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z dobrovoľne prijatých príslušných záväzkov. Podpora osobitných metód manažmentu lesníckych činností je smerovaná hlavne do oblastí NATURA 2000 s cieľom chrániť prírodné prostredie a krajinu, hlavne biodiverzitu a územia s vysokou prírodnou hodnotou.
Oprávnení žiadatelia: súkromní vlastníci lesov, ich združenia s právnou subjektivitou a fyzické a právnické osoby hospodáriace v lesoch súkromných vlastníkov alebo ich združení.

Opatrenie: Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním a štátu.

Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
Opatrenia:Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Oprávnení žiadatelia: právnické a fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch predstavuje 30%, cestovný ruch – právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Opatrenie: Vzdelávanie a informovanie
Cieľom opatrenia je poskytovanie potrebných vedomostí, zručností a informácií pre:

Oprávnení žiadatelia: inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania vzdelávacích a informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejnoprávne, neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, profesijné komory)
Opatrenie: Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
Cieľom opatrenia je zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity vidieckych oblastí, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:
Oprávnení žiadatelia: obce nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske osídlenia

Os 4 - Realizácia prístupu Leader
Opatrenie: Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia
- Vykonávanie projektov spolupráce
- Chod miestnej akčnej skupiny (MAS)
Cieľom osi je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom realizácie stratégie podporovaného územia prostredníctvom projektov jednotlivých žiadateľov pri uplatnení metódy a princípov Leader.
Oprávnení žiadatelia: miestna akčná skupina, ktorá je vybraná Riadiacim orgánom na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia a ktorá musí mať právnu formu: občianske združenie

Operačný program Rybné hospodárstvo (OP RH) - MP SR
Webstránka:www.apa.sk
Kontakt: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 Bratislava tel: 02/52733800, e-mail:

Os 2 – Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh

Opatrenie 2.1 Investície do akvakultúry

Podporované aktivity:

Opatrenie 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
Podporované aktivity:
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa akvakultúrou, fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry.

Os 3 – Opatrenia spoločného záujmu


Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov
Podporované aktivity:
Oprávnení žiadatelia: Organizácie výrobcov uznané MP SR v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, Ministerstvo pôdohospodárstva SR