Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dokumenty k výzve 2011

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike poskytuje úspešným žiadateľom finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektov LIFE. Postupy a pravidlá prideľovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre účely spolufinancovania projektov v rámci programu LIFE a kompetencie organizačných útvarov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sú stanovené v Mechanizme čerpania finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v programovom období 2014-2020 (ďalej len „Mechanizmus LIFE“): 

 

 

Predchádzajúce verzie dokumentov:

 

 

Systém spolufinancovania projektov LIFE v programovom období 2014 - 2020 nadväzuje na pravidlá a postupy spolufinancovania projektov LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre obdobie 2007 – 2013 a vychádza z Nariadenia LIFE a všeobecno-právnych predpisov SR, a to najmä zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Oprávnenými žiadateľmi o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sú všetky subjekty so sídlom v Slovenskej republike, ktoré získali financovanie z Európskej komisie na projekt LIFE. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu teda môže získať každý príjemca (koordinujúci, pridružený) takého projektu, ktorý bol schválený na úrovni Európskej komisie, a zároveň tento subjekt požiada o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na základe výzvy Národného orgánu na predloženie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE. Informácie o aktuálnej výzve na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu získate TU.

 

Formulár len pre súkromných žiadateľov:

Ostatné dokumenty:

Oproti minulým rokom sú finančné formuláre súčasťou každej žiadosti.