Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2018/11868

27.08.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na zber a spracúvanie chráneného nerastu - meteoritov v okrese Martin (§ 38 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Žiadateľ: RNDr. Milan Gargulák, CSc., Bratislava

Termín prihlásenia sa do konania končí 04. 09. 2018.

Prihlásenie je možné vykonať aj na el. adresu: