hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2 mil. EUR na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií

ilustračný obrázok

MŽP SR plánuje poskytnúť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 2 mil. EUR z Kohézneho fondu na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií.

Od 7. decembra sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie skvalitnenia emisných inventúr a projekcií emisií a ako aj na vypracovanie metodík za účelom zabezpečenia skvalitňovania emisných inventúr a projekcií emisií.
Alokácia predmetnej výzvy je 2 mil. EUR z Kohézneho fondu a spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavuje cca 2,35 mil. EUR.
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi ústredný orgán štátnej správy – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky poverená činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia.

Oprávnené aktivity sú zamerané na:
A) skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií, ktoré sa vypracujú podľa:
a) § 4d zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 194/2018 Z. z. a zároveň
b) § 2a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení vyhlášky č. 197/2018 Z. z.
Uvedené predpisy predstavujú transpozíciu smernice (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/80/ES.
V prípade, ak v rámci realizácie projektu dôjde k zásahu do informačného systému verejnej správy, je žiadateľ povinný postupovať v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 85/2020 o riadení projektov.
B) Vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií
Metodiky pre výkon národných emisných inventúr musia zohľadňovať vyššie uvedené právne predpisy.
Prijímateľ je po ukončení realizácie hlavnej aktivity projektu povinný zaslať výstupy projektu (emisné inventúry/projekcie emisií a vypracované metodické materiáli) Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, za účelom ich zverejnenia na webovej stránke tohto ústavu, aby k nim mala odborná aj laická verejnosť voľný prístup, a to v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.
Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky.
Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídlewww.op-kzp.sk.