Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Trenčín - Okresný úrad Ilava - OU-IL-OSZP-2014_4_1


Začiatok stránky:

OU-IL-OSZP-2014_4_1

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

 

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

           Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava alebo elektronicky na adresu: janka.beniakova@il.ouzp.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

           Žiadateľ: RS AIR, s. r. o., Pruské č. 589 žiada o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku p. č. KN – C 1545/1, 1546 a 1547/2 k. ú. Pruské, za hranicami zastavaného územia obce Pruské v CHKO Biele Karpaty s 2. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začalo dňa 31. 03. 2014.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.