hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Viac informácií o projekte

Register priestorových informácií

Register priestorových informácií (RPI) je budovaný v súlade Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy ako základný register štátu.
V Slovenskej republike je vytvárané a evidované rozsiahle množstvo referenčných a účelovo-tematických priestorových údajov, distribuovaných podľa potrieb záujmu (napr. polohopis, výškopis, vlastnícke práva, enviroinformácie, dopravné siete, geologické informácie a pod.) z rôznych údajových zdrojov charakterizujúcich objekty a javy v prírode a spoločnosti v rôznej kvalite a aktuálnosti.
Zákon č. 3/2010 Z.z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) okrem iného definuje okruh povinných osôb, ktoré sa majú zúčastňovať v procese zriadenia, aktualizácie a používania NIPI.

 

Vybudovanie informačného systému RPI umožní efektívne naplnenie súvisiacich povinností aj takým subjektom, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na vybudovanie vlastného informačného systému na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie informácií o súboroch a službách priestorových údajov.

Za povinné osoby v zmysle § 3 ods. 1 Zákona o NIPI sú považované:

  1. ústredný orgán štátnej správy, miestny orgán štátnej správy, vyšší územný celok a obec (ďalej len „orgán verejnej správy“),
  2. právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba založená alebo zriadená orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu, ktorá plní verejné úlohy,
  3. fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá plní úlohy na základe zmluvy s povinnými osobami podľa písmen a) a b),

pričom musia byť naplnené aj podmienky §3 ods. 2 Zákona o NIPI.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie RPI ako jednotného a údajovo konzistentného zdroja o priestorových informáciách vo forme metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov.

 

Úžitok pre verejnú správu, odbornú verejnosť a občanov

 

 

Poskytované údaje

 

Portál rpi.gov.sk

Za účelom zabezpečenia dostupnosti poskytovaných eGov služieb RPI je možné využiť ako prístupový komponent vlastný portál na adrese rpi.gov.sk
Obsah portálu a dostupná funkcionalita je závislá na prihlásení a overení identity používateľa.
Služby RPI sú taktiež dostupné cez portál www.slovensko.sk ako centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Vybrané služby budú zároveň dostupné cez mobilnú aplikáciu.

 

Integrácia s inými informačnými systémami verejnej správy

Informačný systém RPI v rámci naplnenia princípov budovania eGovernmentu využíva integráciu základné registre informačné systémy verejnej správy:

 

Miesto realizácie projektu